Opowiadania Wiki
Advertisement

Regulamin Opowiadań Wiki:

Poniższy zapis, jest zbiorem ogólnych reguł Opowiadań Wiki. Poza niniejszym regulaminem obowiązują zasady ToU, a także Netykieta.

Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Nie atakujemy nikogo za poglądy. Nawet jeśli coś wydaje się nam oczywiste nie atakujemy takiej osoby.

2. Administrator ma prawo zmienić treść tego regulaminu, powinien jednak przed wprowadzeniem zmiany poinformować o tym użytkowników i wziąć pod uwagę ich sugestie.

3. Zakazana jest dyskryminacja na tle rasowym, religijnym, koloru skóry, poglądów politycznych etc.

4. Zakazane jest wstawianie na stron materiałów, czy też odnośników do materialów pornograficznych, wzywających do nienawiści i niezgodnych z Polskim Prawem.

5. Zabrania się propagowania, chwalenia faszyzmu, komunizmu i innych ustrojów totalitarnych.

6. Do każdego pliku podajemy licencję.

7. Za niestosowanie się do któregokolwiek z punktów rozdziału I administrator najpierw upomina użytkownika, a w przypadku braku poprawy sam decyduje o odpowiedniej karze.

Rozdział II Opowiadania

1. Nie tworzymy artykułów krótszych niż 1100 bajtów.

2. Mimo, że tematyka Opowiadań Wiki jest dowolna zabronione jest: dodawanie opowiadań o treści przesadnie erotycznej, wzywającej do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub politycznym, a także skrajnie brutalnych.

3. Z racji charakteru Wikii zaleca się by inni użytkownicy nie dopisywali nic do Opowiadań innych; poza drobnymi poprawkami stylistycznymi.

4. Użytkownikom nie wolno tworzyć nowych kategorii bez zgody i wiedzy administracji. Ma to na celu nieutrudnianie administracji życia zbędnymi i niepraktycznymi kategoriami.

Rozdział III Użytkownicy

1. Nazwa użytkownika - jest dowolna, nie może jednak być:

 • wulgarna,
 • przypominać nazwiska dowolnej osoby publicznej,
 • nawiązywać do terroryzmu, nacjonalizmu, rasizmu i tym podobnych,
 • reklamować dowolnego produktu,
 • wyrażać poglądy polityczne, religijne itp. użytkownika
 • Nazwa użytkownika musi być możliwa do odczytania. Zabronione są nazwy z losowymi ciągami liter, czy znakami specjalnymi Unicode. Wszelkie konta o takiej nazwie będą banowane bezterminowo.

2. Użytkownicy mogą zgłaszać swoje propozycje na forum dotyczące regulaminu

3. Użytkownicy nie mogą przeklinać komunikując się z innymi, ani spamować innym użytkownikom tablicy. Przez spam należy rozumieć zbyt dużą ilość wiadomości na jednej tablicy dodanych w krótkich odstępach czasu.

4. Na Opowiadania Wiki w komunikacji wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zachowywania względem siebie netykiety i życzliwości.

5. Użytkownicy, którzy nie stosują się do regulaminu mogą zostać ukarani banem.

6. W przypadku zablokowania użytkownika zabronione jest omijanie przez niego blokady z innego konta. W przypadku udowodnienia czegoś takiego multikonto zostaje zablokowane bezterminowo, a czas blokady biegnie od zera i jest mnożony razy dwa. Przykładowo user X zbanowany jest na 2 tygodnie od 01.03 do 15.03, jednak omija blokadę kontem user Y, które zostaje nakryte 10.03. W tym wypadku user Y zostaje zablokowany bezterminowo, a blokada dla usera X biegnie od 0 tj. od 10.03 i wynosi 4 tygodnie do 10.04.

7. Użytkownik może zostać zablokowany za:

 • Notoryczne łamanie regulaminu
 • Spamowanie i floodowanie na czacie. przez spam należy rozumieć nadmierne nadużywanie capslocka, czy też wysyłanie tej samej wiadomości. Przez flood należy rozumieć e wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości, lub pustych lub zniekształconych (zwykle celowo) pakietów bez wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu
 • Ogólny brak kultury osobistej, niewłaściwie odnoszenie się do innych na ich tablicach czy na czacie
 • Przeklinanie i spamowanie na czacie
 • Celowe obrażanie kogoś ze względu na jego orientację, poglądy polityczne czy religijne jak i również prowokowanie do dyskusji o takich tematach
 • Wyciąganie spraw z innych wiki
 • W przypadku gdy administrator ma uzasadnione obawy, że osoba z innej wiki może celowo przyjść na Opowiadania Wiki w celu trollowania bądź wyciągania spraw z innych wiki może zablokować ją na zawsze. Za uzasadnione obawy uznaje się: jeśli taka osoba na innej wiki ma opinię prowokatora, burzyciela porządku, a także w przypadku gdy taka osoba publicznie podważała zdanie administratora co do blokady, lub jeśli pełniła tam funkcję chatmoderatora/administratora takie blokady zdejmowała. Niedozwolonym jest blokowanie prewencyjne tylko ze względu na brak sympatii.

8. Użytkownik może zostać zablokowany na zawsze gdy:

 • Celowo wyciąga sprawy z innych wiki lub istnieje co do tego uzasadniona obawa (zob. Blokady podpunkt 7)
 • Gdy jego konto jest celowym kontem do wandalizmów
 • W przypadku notorycznego niewyciągania wniosków z blokad i braku poprawy
 • W przypadku gdy będzie miał cztery blokady na koncie, przy czym ostatnia na okres minimum trzech miesięcy, piąta może być na zawsze.
 • W przypadku posiadania dziesięciu blokad, jedenasta blokada z urzędu jest permbanem.

Rozdział IV Administracja

1. W skład administracji Opowiadań Wiki wchodzą następujące grupy użytkowników: rollback,

moderator czatu, administrator i biurokrata. a) Rollback to osoba mająca możliwość szybkiego cofania zmian.

b) Moderator czatu to osoba, która pilnuje porządku na czacie. Może wyrzucać i nakładać blokady na użytkowników na czacie. Jego zadaniem jest pomoc administracji w pilnowaniu porządku na czacie.

c) Administrator to osoba o specjalnych uprawnieniach. Może on usuwać, odtwarzać strony, edytować strony zabezpieczone, zabezpieczać je, blokować i odblokowywać użytkowników. Funkcja Administratora nie daje żadnej możliwości kontroli edytorskiej nad projektem jak i nad użytkownikami, a dodatkowe narzędzia służą tylko i wyłącznie do dbania o projekt.

d) Biurokrata to osoba, która może nadawać i odbierać prawa: moderatora czatu, rollbacka i administratora innym użytkownikom. Podobnie jak administrator nie daje mu to żadnej kontroli i władzy nad projektem.

2. Powoływanie członków administracji:

 • O powołaniu rollbacka decyduje administrator, gdy stwierdzi, że potrzebuje takiej osoby do

pomocy.

 • O powołaniu na moderatora czatu decyduje administrator po zasięgnięciu opinii innych członków

administracji. Jeśli administrator uzna, że potrzebny jest nowy moderator czatu powinien poinformować pozostałych administratorów na tablicy z zapytaniem o opinię.

O kandydaturze na nowego Administratora decyduje Biurokrata lub inny Administrator. Jeśli Biurokrata lub inny Administrator mają kandydata zgłaszają go na stronie Forum, gdzie pytają społeczność o zdanie. Administrator lub Biurokrata są zobowiązani do wzięcia pod uwagę wszystkich uwag, które zostaną zawarte w dyskusji. Dyskusja ma charakter doradczy i to do Biurokraty należy ostateczna decyzja, jest on jednak zobowiązany do wzięcia wszystkich argumentów pod uwagę.

 • O powołaniu nowego Biurokraty decyduje obecny Biurokrata po zasięgnięciu opinii użytkowników.

3. Odwoływanie członków administracji

 • Rollback lub moderator czatu mogą zostać odwołani przez:
 • Któregoś z członków administracji po zasięgnięciu opinii innych członków administracji gdy

uznają, że nie spełnia on należycie swoich obowiązków bądź nadużywa uprawnień

 • Głosowanie społeczności, w którym 75 procent będzie za odebraniem uprawnień, chyba że konkretny podpunkt mówi inaczej;
 • Nieaktywność dłuższą niż 3 miesiące
 • Dobrowolne zrzeczenie się uprawnień

4. Administrator może zostać odwołany przez:

 • Głosowanie społeczności, w przypadku udokumentowanego przez logi nadużywania władzy

administratorskiej, w którym minimum 80 procent będzie za odebraniem uprawnień.

 • Nieaktywność dłuższą niż 3 miesiące
 • Dobrowolne zrzeczenie się uprawnień

5. Biurokraci mogą zostać odwołani w taki sam sposób jak administratorzy. Przy czym, w przypadku biurokraty wniosek o odebranie uprawnień u helperów składa: a) drugi biurokrata

b) Najstarszy stażem administrator

6. W takim głosowaniu wziąć mogą aktywni użytkownicy z przynajmniej 2 miesięcznym stażem na Opowiadania Wiki, oraz minimum 50 edycjami na Opowiadania Wiki.

 • Zabronione jest ściąganie osób z innych wiki (O ile taka osoba nie jest aktywnym edytorem na OW) tylko i wyłącznie do głosowania. W przypadku gdy administrator wykryje coś takiego głos takiej osoby spoza innej wiki jest nieważny.

Obowiązki Administracji:

 • Patrolowanie Ostatnich Zmian
 • Cofanie wandalizmów
 • Udzielanie pomocy wszystkim
 • Usuwanie stron
 • Blokowanie użytkowników łamiących regulamin
 • Wyrzucanie i blokowanie użytkowników na czacie
 • Dodawanie licencji do plików
 • Pilnowanie właściwego zachowania użytkowników, oraz by strony miały min. 1100 bajtów.

Rozdział V Postanowienia Końcowe

1) Użytkownicy kopiujący cudze prace z innych Wikii są zobowiązani umieścić o tym stosowną informację w Opisie Zmian lub w artykule

2) Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów objętych prawem autorskim

3) W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Administracją. Listę znajdziesz tutaj.

4) Za każde złamanie regulaminu Administrator pierw zobowiązany jest upomnieć. Później decyzję o ewentualnej długości kary podejmuje sam.

Advertisement